תנאי שימוש לאתר - הילה אלקלעי

עצם הכניסה והגלישה בדפי האתר מהווה הסכמה לתנאי שימוש אלו.

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואין בתכנים וחומרים אלו משום המלצה או חוות דעת מקצועית בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך, או ביצוע כל פעולה פיננסית ואינם מהווים תחליף להתייעצות מקצועית. מטרת התכנים המופיעים באתר לסייע למשתמשים להרחיב את בסיס הידע האישי שלהם בלבד ולאפשר להם לדעת יותר, בטרם הם פונים לקבלת ייעוץ. הילה אלקלעי אינה נושאת באחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק שנגרם או אשר עלול להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המופיע באתר ולא תהיה אחראית כלפיכם או כלפי צד ג' כלשהו במישרין או בעקיפין. הילה אלקלעי לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר זה ולא תהיה אחראית כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה. כמו כן היא לא תישא בכל תוצאה או הוצאה שהיא.

המידע והתכנים המופיעים באתר מבטאים את דעתה האישית של הילה אלקלעי בלבד, הם ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי financial-planning.co.il ו/או בעליו של האתר, הילה אלקלעי. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. אין להוריד מידע, דפים, תוכנות או כל חומר אחר מאתר זה ללא אישור מפורש מהילה אלקלעי. אין להסתמך על המידע והתכנים באתר זה בכל עסקה מסחרית או בשימוש אחר שיש לו משמעות כספית או כלכלית.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים בעיצוב, בקוד המחשב המפעיל את האתר ובכל קובץ גרפי או טקטסטואלי המצויים באתר, (להלן "התכנים") הינן של financial-planning.co.il ובעליו הילה אלקלעי בלבד.

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן התכנים כאמור בלא קבלת הסכמת הילה אלקלעי מראש ובכתב.

השימוש באתר זה מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל הנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסמך זה.

על השימוש באתר וכל הנובע משימוש כזה יחולו דיני מדינת ישראל, ולבתי המשפט במחוז תל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט הבלעדית והיחידה בכל עניין הקשור בהם.